SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
0
0
6
6
1
Hoạt động 16 Tháng Sáu 2020 10:10:00 SA

UBND Huyện ban hành Văn bản về việc thực hiện Kế hoạch triển khai ISO năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.
Thực hiện Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020; Công văn số 1234/SKHCN-TĐC ngày 02 tháng 6 năm 2020 về thực hiện Kế hoạch triển khai ISO năm 2020, UBND Huyện vừa ban hành Văn bản số 1141/UBND ngày 10/6/2020 về việc thực hiện Kế hoạch triển khai ISO năm 2020. Theo đó, UBND Huyện yêu cầu: Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Huyện, Chủ tịch UBND 7 xã - thị trấn quan tâm, chỉ đạo, điều hành việc duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 nhằm phát huy hiệu quả và hiệu lực của hệ thống khi được ban hành; thực hiện phổ biến các tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân Huyện); cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL để áp dụng trong thời gian chậm nhất là 3 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành. Đối với UBND 7 xã - thị trấn: Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc xây dựng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và hoàn tất việc chuyển đổi trước ngày 15 tháng 10 năm 2020. Đối với các quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính đã được Thành phố phê duyệt, các đơn vị có thể không ban hành và chỉ xây dựng quy trình đối với các thủ tục hành chính mà Thành phố chưa phê duyệt quy trình nội bộ. VHTT – NN

Số lượt người xem: 47    
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm