• Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
4
1
0
7
Cải cách hành chính 08 Tháng Mười Hai 2015 2:15:00 CH

Huyện Nhà Bè đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2016-2020

Trong nhiệm kỳ qua, bằng nhiều giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Huyện, công tác cải cách hành chính huyện Nhà Bè đạt được những kết quả rất quan trọng, đó là:

Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính được quan tâm thực hiện một cách toàn diện, hơn 60 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiến nghị được ban hành, làm cơ sở pháp lý cho việc lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của Huyện. Bình quân mỗi năm thực hiện 140 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và những quy định có liên quan công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức sự hiểu biết của nhân dân về mục tiêu, quy trình, thủ tục hành chính. Việc công khai quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện khá đầy đủ tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham khảo và thực hiện. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng lên, việc ban hành quy trình thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định pháp luật; công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện định kỳ hàng năm, nhiều quy trình, thủ tục hành chính đã được kiến nghị bãi bỏ, bổ sung, thay thế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đạt chuẩn tăng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Đến nay, có 17 hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước với 46 quy trình giải quyết thủ tục hành chính được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính, nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn ở cấp huyện và cấp xã theo cơ chế một cửa đạt 99,68% (năm 2010: 91,14%), một cửa liên thông là 98,54% (năm 2010: 68,87%); liên thông nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú đạt 100%; giảm đáng kể tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ bổ sung; tỷ lệ hài lòng chung bình quân của người dân về công tác cải cách hành chính của Huyện trên 94%.

Mặc dù những kết quả đạt được là rất quan trọng, tuy nhiên công tác cải cách hành chính của Huyện hiện nay vẫn còn những mặt hạn chế nhất định như:

Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt, chưa có giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị để thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Công tác rà soát, kiểm soát quy trình, thủ tục hành chính chưa được các cơ quan thực hiện thường xuyên để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đơn giản thủ tục, rút ngắn quy trình thực hiện. Số lượng giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai từ xã lên huyện trung bình mỗi năm chỉ khoảng 200 hồ sơ, nhưng tỷ lệ giải quyết đúng hẹn chưa cao bình quân khoảng 98%. Trong 5 năm từ năm 2010 đến năm 2014, số lượng trả hồ sơ bổ sung theo cơ chế một cửa còn nhiều với 2.074/57.562 hồ sơ chiếm tỷ lệ 3,6% và còn tình trạng yêu cầu bổ sung chưa đảm bảo thời gian theo quy trình. Hồ sơ trễ hẹn giảm nhiều nhưng vẫn còn với tỷ lệ 0,32% (năm 2011 trể hẹn 133 hồ sơ, năm 2012 là 27 hồ sơ, năm 2013 là 10 hồ sơ, năm 2014 trễ hẹn 6 hồ sơ). Quy trình áp dụng theo tiêu chuẩn ISO cho tất cả các thủ tục tại Huyện và các xã, thị trấn chậm được ban hành. Việc công khai, cập nhật quy trình thủ tục hành chính mới có lúc, có nơi chưa kịp thời, còn đơn điệu, chưa ứng dụng công nghệ thông tin cho việc công khai, cập nhật quy trình, thủ tục hành chính. Hầu hết máy tính của các cơ quan, đơn vị đều cũ, lạc hậu, đường truyền tín hiệu chậm, phần mềm dùng chung chưa được triển khai ở các xã, thị trấn. Tỷ lệ CBCC sử dụng hộp thư điện tử còn thấp. Công tác bổ nhiệm, bố trí nhân sự ở một số chức danh công chức chưa đảm bảo quy trình, thủ tục; còn chậm chuyển đổi vị trí công tác đối với một số chức danh theo quy định; còn có cán bộ, công chức thiếu niềm nở, thiếu tận tình trong quan hệ giao dịch hành chính với người dân, văn hoá ứng xử có khi chưa tốt.

Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015–2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Chương trình Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2016–2020 với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định hành chính của Huyện, xã, thị trấn; tăng cường công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, đảm bảo quyền lợi và giảm thiểu chi phí của nhân dân trong thực hiện thủ tục hành chính; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch các hoạt động quản lý hành chính và thực hiện thủ tục hành chính; tạo sự an tâm và tin tưởng của người dân và doanh nghiệp vào cơ quan nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan nhà nước, đưa giao dịch hành chính công trực tuyến lên mức độ 3, mức độ 4, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động hiệu quả.

Với các chỉ tiêu cụ thể như: 100% thủ tục hành chính đang áp dụng trên địa bàn huyện được công khai kịp thời, đầy đủ và được rà soát, kiểm soát chặt chẽ. Trên 99% hồ sơ giải quyết đúng hẹn theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao tỷ lệ hài lòng của tổ chức cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên 95%. Đến năm 2020, 100% công chức Huyện, xã, thị trấn đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, 90% đạt chuẩn về trình độ chính trị, quản lý nhà nước và 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện có cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Trên 90% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các phòng, ban, xã, thị trấn dưới dạng điện tử (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật); trên 90% cán bộ, công chức Huyện, xã, thị trấn sử dụng thường xuyên thư điện tử được cấp trong trao đổi, giải quyết công việc; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các dịch vụ công đã thực hiện hoàn chỉnh ở mức độ 3; hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về quy trình thủ tục hành chính và quản lý nhà, đất trên địa bàn Huyện.

Trên cơ sở đó, Huyện đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như:

Thực hiện tốt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định hành chính của Huyện, xã, thị trấn, đảm bảo đúng trình tự, hợp pháp và hiệu lực của văn bản.

Tập trung rà soát tất cả thủ tục hành chính đang áp dụng trên địa bàn Huyện, chủ động kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản thủ tục hành chính, phù hợp với thực tiễn, trọng tâm là một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, thuế. Xây dựng cơ sở dự liệu về thủ tục hành chính và quản lý nhà, đất. Kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính nhằm đảm bảo việc giải quyết hồ sơ hành chính đúng quy định của pháp luật và không để phát sinh thành phần hồ sơ ngoài quy định về thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú. Xây dựng, ban hành đầy đủ quy trình thực hiện các thủ tục hành chính đang áp dụng trên địa bàn Huyện, công khai đầy đủ, trang trọng, ngăn nắp các văn bản thực thi, quy trình, thủ tục hành chính để nhân dân dễ tìm hiểu, dễ làm (kể cả các thủ tục đã được bãi bỏ).

Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của Huyện, hoàn thiện mối quan hệ phối hợp của các cơ quan, đơn vị từ Huyện đến xã, thị trấn theo hướng nâng cao vai trò quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, xác định rõ trách nhiệm, quy trình giải quyết công việc, cơ quan chủ trì và thẩm quyền, trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt nhằm phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Huyện.

Tập trung đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ thông tin cho các phòng ban và xã, thị; xây dựng các phần mềm ứng dụng, thư điện tử trong chỉ đạo, điều hành của Huyện và trong quá trình giải quyết công việc nội bộ của từng đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt các quy trình, thủ tục hành chính đã được chứng nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; phấn đấu đến năm 2017 toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Huyện được xây dựng, áp dụng theo tiêu chuẩn ISO, mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung tiêu chuẩn ISO tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Với 5 nhóm giải pháp như:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo và tuyên truyền cải cách hành chính: Các cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải xem công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011–2020. Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Huyện, xã, thị trấn.Tăng cường tuyên truyền những nội dung có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức. Phát huy các phương tiện truyền thông như Đài truyền thanh của Huyện, trạm phát thanh của các xã, thị trấn, Bản tin Nhà Bè, Trang thông tin điện tử của Huyện để thông tin kịp thời, sâu rộng về chương trình cải cách hành chính, quy trình, thủ tục hành chính.

2. Thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận các dịch vụ hành chính công

Tăng cường hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính nhằm kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện thủ tục hành chính, chỉ đạo khắc phục những tồn tại về thủ tục ngoài quy định trong hồ sơ hành chính, hạn chế thấp nhất hồ sơ trả bổ sung, không để hồ sơ trễ hẹn. Thường xuyên rà soát quy trình, thủ tục trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện liên thông nhóm thủ tục lĩnh vực đất đai, nhằm định hướng cho việc mở rộng liên thông trên các lĩnh vực khác, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường tổ chức các buổi tiếp xúc đối thoại với công dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời, đúng qui định các khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục hành chính; tăng cường công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, vai trò phản biện của các đoàn thể chính trị đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND xã, thị trấn và Thủ trưởng các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm soát quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính, đảm bảo hồ sơ được trả đúng hẹn, tiếp tục khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về sự phục vụ của cán bộ, công chức, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá quy trình thực hiện tiêu chuẩn ISO ở các phòng, ban, xã, thị trấn, tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động quản lý hành chính bằng các hình thức cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Đa dạng hoá các hình thức công khai, hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính bằng điện tử, đảm bảo tất cả văn bản thực thi có liên quan và quy trình, thủ tục hành chính được công khai kịp thời, rõ ràng, dễ tìm hiểu và dễ thực hiện, nhất là việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông là điều kiện thuận lợi nhất, giảm thời gian, chi phí của công dân trong giao dịch hành chính.

Tiếp tục thực hiện trả hồ sơ hành chính theo địa chỉ nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đảm bảo thông tin kịp thời trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Chú trọng công tác lấy ý kiến nhân dân trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có liên quan trực tiếp đến lợi ích thiết thực của nhân dân; đảm bảo quy trình, thủ tục, tính hiệu lực, hiệu quả của các quyết định quản lý hành chính nhà nước. Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm, văn bản hành chính, nhằm kịp thời phát hiện những nội dung không phù hợp hoặc không cần thiết để kiến nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền cấp Huyện, xã, thị trấn phù hợp với Luật xây dựng chính quyền địa phương. Bố trí đủ số lượng các chức danh công chức là những công chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trong công việc, tận tụy phục vụ nhân dân, nhất là ở các khâu có liên quan trực tiếp đến người dân và các xã, thị có đông dân số. Rà soát thủ tục pháp lý, thực hiện nề nếp, đúng quy định về bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng công chức, xét tuyển viên chức, đảm bảo tính công khai, cạnh tranh, đúng vị trí việc làm và từ yêu cầu cần thiết của công việc với yêu cầu tinh giản biên chế. Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức; thực hiện tốt các quy định về chính sách tiền lương, nâng ngạch, bậc, chế độ bảo hiểm xã hội và ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thường xuyên củng cố Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nâng cao tính chuyên nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính;  cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị và trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết hồ sơ hành chính của nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết những vướng mắc và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của Huyện

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, trong đó trọng tâm là xây dựng cơ cấu công chức theo Đề án vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực đối với từng vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện đề án tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thu hút người có đức, có tài vào hoạt động công vụ; đổi mới lề lối làm việc, thường xuyên phổ biến Quy tắc ứng xử, Quy chế văn hóa công sở, phân công nhiệm vụ cụ thể từng cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề công tác dân vận của chính quyền, tăng cường quản lý và thường xuyên giáo dục CBCCVC, tạo sự chuyển biến về hiệu quả và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp xúc với nhân dân, giải quyết nhanh, đúng quy định các công việc có liên quan đến tổ chức và công dân.

Tiếp tục chuẩn hoá trình độ lý luận chính trị trung cấp đối với công chức, viên chức; trung cấp quản lý nhà nhà nước đối với trưởng, phó các phòng ban, đơn vị; bồi dưỡng ngạch chuyên viên đối với công chức hành chính; cử đào tạo, bồi dưỡng phù hợp theo chức danh nhằm nâng cao trình độ, năng lực tác nghiệp của cán bộ, công chức; bồi dưỡng bắt buộc kiến thức về kỷ năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp ứng xử, văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Hàng năm, UBND Huyện kiểm tra ít nhất 30% tổng số cơ quan, đơn vị thuộc Huyện, khi cần thiết tiến hành thanh tra công vụ, giúp cho các cơ quan, đơn vị phát hiện những thiếu sót và chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của các cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời phát hiện cách làm hay để giới thiệu nhân rộng. Đảm bảo thực chất, công khai, dân chủ trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; khen thưởng đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, trên cơ sở hiệu quả công việc, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; chú trọng khen thưởng đối với các công trình thi đua, sáng kiến được áp dụng làm tăng tính hiệu quả công việc.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, từng bước hiện đại hóa nền hành chính

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng mạng nội bộ, hệ thống một cửa điện tử; đầu tư, thay thế các thiết bị máy trạm, đáp ứng yêu cầu xử lý các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, đảm bảo cho hệ thống máy tính tại các cơ quan vận hành thông suốt. Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho tất cả các phần mềm ứng dụng, làm nền tảng cho việc liên thông kết nối với phần mềm tác nghiệp chuyên ngành, cổng thông tin điện tử và các thiết bị phục vụ việc tra cứu tự động hồ sơ của người dân, doanh nghiệp và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến qua mạng. Tập trung xây dựng quy trình thực hiện thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ công mức độ 3 ở một số lĩnh vực như cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, cấp Giấy phép xây dựng, cấp giấy phép đào đường, vĩa hè, cung cấp thông tin quy hoạch; cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh; giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm; kê khai nộp thuế, cấp bản sao khai sinh, chứng tử, kết hôn. Đến năm 2020, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các dịch vụ đã thực hiện hoàn chỉnh ở mức độ 3.Ban hành các quy định về vận hành, sử dụng các hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và khai thác cơ sở dữ liệu; ứng dụng chữ ký số đối với các văn bản điện tử. Tăng cường sử dụng tài liệu điện tử cho các hội nghị.Cải tiến quy trình làm việc, chuẩn hoá nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý các sự cố liên quan đến mã độc; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị.

Cải tiến phương pháp khảo sát khách hàng nhằm đánh giá thực chất kết quả công tác cải cách hành chính. Năm 2016, triển khai phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của người dân tại bộ phận “Một cửa”; hoàn thiện và triển khai phần mềm quản lý hồ sơ “một cửa”, “một cửa liên thông” tại Huyện và 7 xã, thị trấn.

            Với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra, huyện Nhà Bè quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử giai đọan 2016-2020.

 

NTH

 


Số lượt người xem: 844    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

 • Tình quân - dân 2019 - Nao vét rạch PX • Quốc tế thiếu nhi 2019

 • Trao tặng sách giáo khoa và xe đạp • Tóc đẹp vui hè - 2019 • Nạo vét rạch Phú XuânTìm kiếm