• Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
4
1
8
0
Cải cách hành chính 07 Tháng Mười Hai 2015 10:45:00 SA

Huyện Nhà Bè đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ hài lòng của nhân dân

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015, ngay từ đầu năm, huyện Nhà Bè đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Huyện như kế hoạch về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; kế hoạch rà soát kiểm tra Văn bản Quy phạm pháp luật, kế hoạch rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, quyết định về ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015, đặc biệt là kế hoạch khảo sát khách hàng phục vụ công tác cải cách hành chính của Huyện. Trên cơ sở đó, các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị. Ủy ban nhân dân Huyện cũng tăng cường kiểm tra công vụ và tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong giao dịch hành chính.

Kết quả, trong năm 2015, công tác cải cách hành chính của Huyện đạt được kết quả phấn khởi, hầu hết các chỉ tiêu về cải cách hành chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như:

1. Cải cách thể chế

Trong năm, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành 02 văn bản QPPL về Quy chế hoạt động các đơn vị (Đội QLTTĐT và Bệnh viện huyện Nhà Bè), việc ban hành được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tính hợp pháp; rà soát 84 văn bản thuộc thẩm quyền, các đơn vị tự rà soát, phát hiện, kiến nghị Ủy ban nhân dân Huyện sửa đổi cho phù hợp. Nhìn chung việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính được các đơn vị thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, chưa có dấu hiệu trái pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Trong năm, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành mới 6 quy trình gồm: 01 quy trình thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, 01 quy trình cấp giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và 04 quy trình cấp giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa. Đến nay, cấp huyện có 81/369 TTHC được xây dựng quy trình, đạt tỷ lệ 22% (trong đó 46 quy trình được công nhận ISO), cấp xã có 12/133 TTHC được xây dựng quy trình.

Thực hiện rà soát 94 TTHC thuộc lĩnh vực Thanh tra, Tư pháp, quy hoạch đô thị, y tế, thông tin, truyền thông, … (cấp xã: 58 thủ tục, cấp huyện: 36 thủ tục), qua rà soát chưa phát hiện thiếu sót cần kiến nghị điều chỉnh, bổ sung.

Hiện nay, cấp xã công khai 133 thủ tục trên 19 lĩnh vực, Huyện công khai 369 thủ tục trên 39 lĩnh vực và 46 quy trình nội bộ thuộc các lĩnh vực như: quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, hộ tịch – chứng thực… nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân.

3. Cải cách tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Ủy ban nhân dân Huyện đã thành lập, kiện toàn các tổ chức, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động các cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế 2015–2021. Ban hành quy trình về tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng cán bộ.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Huyện phối hợp các đơn vị có chức năng khai giảng 02 lớp trung cấp chính trị - hành chính với 190. Cử 12 người tham gia các lớp đào tạo cử nhân chính cao cấp chính trị, hạ sĩ quan, sĩ quan dự bị. Cử 293 người tham gia các lớp bồi dưỡng theo chiêu sinh của Thành phố. Đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng tại Huyện với 424 người. Qua đó góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

6. Kết quả thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa:

Ủy ban nhân dân Huyện đã tiếp nhận 16.990 hồ sơ, đã giải quyết đúng hẹn 16.302/16.305 hồ sơ đạt 99,98%, có 03 hồ sơ trễ hẹn chiếm 0.02%.

- Theo cơ chế Một cửa liên thông nhóm:

Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận 769 hồ sơ, đã giải quyết xong 769 hồ sơ đạt 100%.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã:

Đến nay, các xã, thị trấn đã tiếp nhận 47.496 hồ sơ, giải quyết xong 47.492 hồ sơ đạt 99,99%, giải quyết đúng hẹn là 47.487 đạt 99,99%, trễ hẹn 05 hồ sơ chiếm 0,01%.

- Công tác khảo sát khách hàng xác định chỉ số hài lòng về công tác cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên. Kết quả khảo sát với 1.342 phiếu, tỷ lệ hài lòng chung của người về cải cách hành chính trên địa bàn huyện là 96,99% và tỷ lệ hài lòng bình quân của 5 tiêu chí như: về cán bộ, công chức; về công khai quy trình, thủ tục; thời gian giải quyết; cơ sở vật chất là 95,8%, đạt cao hơn năm 2014 và yêu cầu kế hoạch.

7. Cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 24/24 cơ quan đơn vị thuộc huyện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005.

8. Hiện đại hóa hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chỉ đạo điều hành, 89% văn bản được trao đổi qua hệ thống quản lý văn bản và xử lý công việc, 80% cán bộ, công chức sử dụng thường xuyên Thư điện tử trong trao đổi công việc; phần mềm một cửa điện tử hoạt động tốt, TTHC được cung cấp khá đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Huyện, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, xử lý công việc khoa học hơn, đưa thông tin, thủ tục hành chính đến người dân nhanh chóng, kịp thời.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của 17 chức năng hoạt động quản lý nhà nước và 56 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO, các quy trình được thiết lập trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật và được công khai trên website của Huyện và tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Huyện, xã, thị trấn.

Trong năm, trang bị thêm máy tính, nâng cấp mạng nội bộ cho Ủy ban nhân dân 7 xã, thị trấn và triển khai áp dụng thêm 04 quy trình giải quyết TTHC theo khung tiêu chuẩn ISO, đến nay các xã, thị trấn đang thực hiện 12 quy trình giải quyết TTHC trên các lĩnh vực xây dựng, tư pháp - hộ tịch, …

Công tác đánh giá nội bộ về kết quả áp dụng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO được thực hiện định kỳ tại các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn theo Kế hoạch số 602/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015.

Nhìn chung, qua một năm thực hiện cho thấy, Công tác cải cách hành chính của Huyện tiếp tục được đẩy mạnh. Hầu hết các chỉ tiêu về cải cách hành chính đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát kiển kinh tế - xã hội năm 2015, đồng thời đây cũng là tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2016-2020” của Ban Thường thường vụ Huyện ủy Nhà Bè, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                                                                               NTH

 


Số lượt người xem: 707    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

 • Tình quân - dân 2019 - Nao vét rạch PX • Quốc tế thiếu nhi 2019

 • Trao tặng sách giáo khoa và xe đạp • Tóc đẹp vui hè - 2019 • Nạo vét rạch Phú XuânTìm kiếm