• Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
4
2
4
6
Cải cách hành chính 17 Tháng Tám 2015 5:20:00 CH

Kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2014

           Với mục tiêu xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của Huyện. Từ năm 2011, theo thẩm quyền, UBND huyện Nhà Bè thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung cũng như ban hành các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm bảo được tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của Huyện; thường xuyên rà soát quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phù hợp với vị trí việc làm, không còn tình trạng trùng lắp giữa các cơ quan chuyên môn với các đơn vị sự nghiệp; các văn bản chỉ đạo thực thi công vụ đã quy định khá cụ thể các quyền, nghĩa vụ của các cán bộ, công chức, viên chức và bước đầu đã phát huy tính chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ. Công tác quản lý và phối hợp giám sát cán bộ, công chức được tăng cường đã góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; các biểu mẫu thủ tục hành chính được cải cách theo hướng “một cửa”, mẫu hóa các văn bản hành chính, giấy tờ, công khai các thủ tục hành chính rộng rãi từ Huyện đến xã - thị trấn đã góp phần hạn chế sự sách nhiễu của các công chức hành chính trong khi giải quyết các công việc của công dân. Qua đó, trong giai đoạn 2011 - 2014, huyện Nhà Bè đã đạt được một số kết quả cụ thể:

 

         Tính đến nay, huyện Nhà Bè đã ban hành hơn 60 văn bản chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính; các quyết định điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Huyện luôn có nội dung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp tiêu cực, tham nhũng có thể xảy ra. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, hàng năm đều xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.

 

          Hàng năm, UBND Huyện luôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền cải cách hành chính. Trung bình mỗi năm thực hiện 140 cuộc tuyên truyền và trên 9.238 lượt người tham dự với nhiều hình thức, nội dung sinh động như: tổ chức hội nghị, thông tin trên Đài Truyền thanh Huyện, xã - thị trấn, trên Website của Huyện, trên Bản tin ở các xã - thị trấn, ấp - khu phố. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về quan điểm, mục tiêu, nội dung, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho người dân giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Từ năm 2011 đến nay, Huyện đã khen thưởng 33 lượt tập thể, 50 lượt cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình cải cách hành chính.

 

        Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND Huyện từng bước đi vào nề nếp, đúng quy trình, hình thức và chất lượng nội dung văn bản ngày càng nâng cao, tỷ lệ văn bản sai sót thấp hơn so với trước đây. Công tác triển khai, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm chỉ đạo và giao cho Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm thẩm định trước khi trình UBND ký ban hành. Từ năm 2011 đến nay, UBND huyện Nhà Bè đã ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực bảo đảm đúng trình tự, thủ tục. Công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên theo Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND Thành phố. Tính đến nay, Huyện đã tự rà soát 145 văn bản, hủy bỏ 13 văn bản hết hiệu lực, sửa đổi 4 văn bản cho phù hợp với quy định hiện hành; kiểm tra 126 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các xã - thị trấn, qua đó phát hiện 82 văn bản trình bày không đúng thể thức. Trong giai đoạn 2011 - 2014, Huyện đã phối hợp với các đơn vị có chức năng mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ soạn thảo văn bản, văn thư, lưu trữ với hơn 250 cán bộ, công chức, viên chức tham dự và tổ chức hội thi nhằm trao đổi, học tập kiến thức, kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

 

         Bên cạnh rà soát văn bản, huyện Nhà Bè cũng đã tự rà soát 140 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp Huyện, UBND các xã - thị trấn tự rà soát 127 thủ tục thuộc thẩm quyền. Qua rà soát đã đề nghị UBND Thành phố bãi bỏ 17 thủ tục hành chính (cấp xã  - thị trấn 14 thủ tục, cấp huyện 3 thủ tục); bổ sung mới 3 thủ tục; sửa đổi, bổ sung, thay thế 46 thủ tục trong Bộ thủ tục hành chính chung của Thành phố. Ngoài ra, UBND Huyện cũng thường xuyên rà soát 46 quy trình nội bộ đang áp dụng. Qua rà soát đã hủy 28 quy trình, bổ sung mới 3 quy trình, sửa đổi, bổ sung, thay thế 25 quy trình và các quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành đảm bảo đúng quy định. Hiện nay, UBND Huyện đã công khai 536 thủ tục hành chính, trong đó thẩm quyền giải quyết của xã - thị trấn là 127 thủ tục. Công khai 46 quy trình, thủ tục nội bộ ở các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh; hộ tịch - chứng thực… để người dân tham khảo, áp dụng thuận lợi.

 

         Nhà Bè được Thành phố chấp thuận thực hiện mô hình Bí thư đồng thời Chủ tịch UBND, được áp dụng tại Huyện và xã Hiệp Phước, mô hình này đã phát huy vai trò lãnh đạo của Cấp ủy Đảng trong công tác điều hành của chính quyền; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Phó Bí thư và Phó Chủ tịch UBND, tạo được sự thống nhất cao trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là ở lĩnh vực chính quyền; đảm bảo được sự lãnh đạo, điều hành tập trung thống nhất, nâng cao được tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành có hiệu quả các mối quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, từ năm 2011 đến nay, UBND Huyện đã rà soát và ban hành mới 6 Quyết định để sửa đổi và 3 Quyết định bổ sung Quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan chuyên môn, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ quản lý nhà nước, hạn chế việc đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau.

 

           Hiện nay huyện Nhà Bè có 12 phòng chuyên môn, 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các cơ quan này đều có quy chế tổ chức và hoạt động, giúp UBND Huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác nhân sự các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã - thị trấn thường xuyên được củng cố và chuyển đổi kịp thời đối với cán bộ, công chức còn hạn chế về năng lực, trình độ, không phù hợp với nhiệm vụ phân công để nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị, đảm bảo hiệu lực quản lý Nhà nước tại địa phương.

 

           Thực hiện Chương trình đào tạo 500 thạc sĩ của Thành phố, từ năm 2011 đến nay, Huyện đã cử 12 cán bộ, công chức học thạc sĩ, tiến sĩ. Đến nay, số cán bộ, công chức, viên chức của Huyện có trình độ thạc sĩ là 35 người.

 

           Những năm qua, huyện Nhà Bè tiếp tục triển khai đồng bộ việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, trong đó chú trọng đến chất lượng giải quyết các công việc có liên quan đến tổ chức và công dân. Các lĩnh vực áp dụng cơ chế một cửa như đất đai, xây dựng, kinh tế, hộ tịch… đều được xây dựng quy trình và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang website của Huyện và phối hợp cùng Bưu điện Nhà Bè thực hiện việc trả kết quả theo địa chỉ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính. Từ năm 2011 đến nay, Huyện đã tiếp nhận 57.562 hồ sơ, đã giải quyết xong 54.927 hồ sơ. Trong đó, giải quyết đúng hẹn 54.751 hồ sơ, đạt 99,68%; giải quyết trể hẹn 176 hồ sơ, chiếm 0,32%, hồ sơ trả bổ sung là 2.074 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 3,6%. Tỷ lệ giải quyết hẹn đúng hẹn từ năm 2012 đến nay đạt chỉ tiêu đề ra (trên 98%). Cấp xã - thị trấn, đã tiếp nhận 208.980 hồ sơ, đã giải quyết xong 208.747 hồ sơ, Trong đó, giải quyết đúng hẹn 208.719 hồ sơ, đạt 99,99%, giải quyết trễ hẹn 28 hồ sơ, chiếm 0,01% (năm 2013 là 99.95%); hồ sơ bổ sung 381 hồ sơ, chiếm 0,15%.

 

         UBND Huyện đã triển khai thí điểm thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” tại xã Phước Lộc và xã Phước Kiển với 10 loại thủ tục. Năm 2012 tiếp tục mở rộng áp dụng tại các xã - thị trấn còn lại với 3 thủ tục thuộc lĩnh vực nhà đất theo các Quyết định số 249, 250, 251 ngày 18/7/2012 của Ủy ban nhân dân Huyện. Bên cạnh đó, Huyện cũng đã áp dụng liên thông việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, công dân có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, việc áp dụng quy trình này đã rút ngắn được thời gian thời gian đi lại và giảm sai sót trong quá trình kê khai nộp thuế của người dân. Trong thời gian qua, Huyện đã tiếp nhận 532 hồ sơ, đã giải quyết xong 480 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hẹn 473 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,54%; giải quyết trễ hẹn 7 hồ sơ, chiếm 1,46%, số còn lại đang trong hẹn giải quyết.

 

            Thực hiện Quyết định 07/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của UBND Thành phố, UBND Huyện đã ban hành Công văn số 495/UBND ngày 29/3/2013 triển khai thực hiện liên thông nhóm thủ tục hộ tịch, khai sinh, bảo hiểm y tế và đăng ký quản lý cư trú trên địa bàn. Cơ chế này đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại cho người dân khi làm thủ tục, kết quả thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính rất tốt. Hàng năm, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Huyện đã thực hiện công tác khảo sát sự hài lòng của người dân về công tác cải cách hành chính với hình thức phỏng vấn trực tiếp, bằng phiếu; nội dung khảo sát chủ yếu về thủ tục, thời gian giải quyết, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Huyện và xã. Qua khảo sát, những nội dung người dân chưa hài lòng được Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục ngay, do đó tỷ lệ hài lòng của người dân bình quân trên 4 tiêu chí thủ tục; thái độ của cán bộ, công chức; thời gian giải quyết và cơ sở vật chất tăng theo từng năm: Năm 2010: 86,26%, năm 2011: 88.42%, năm 2012: 89.29%; năm 2013: 88.69%; 9 tháng đầu năm 2014 là 94,57% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện là trên 90%).

 

         Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành Chỉ thị số 78/CT-UBND ngày 25/4/2012 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, giám sát công việc được nhanh chóng, kịp thời. Tính đến thời điểm hiện nay có 12 phòng chuyên môn và 7 xã - thị trấn đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc; trên 80% cán bộ, công chức của Huyện được cấp địa chỉ thư điện tử để sử dụng trong công tác. Trang thông tin của Huyện được cập nhật thường xuyên các văn bản thực thi, thủ tục hành chính, hạ tầng mạng hoạt động thông suốt từ huyện đến xã, thị trấn, hệ thống xếp hàng tự động được sử dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Huyện đã tạo thuận lợi trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của công dân.

 

         Hiện nay, Huyện đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của công dân với 46 thủ tục hành chính và 10 quy trình nội bộ trên các lĩnh vực liên quan đến người dân. Qua đánh giá, năm 2012 Trung tâm chứng nhận phù hợp ISO của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO cho Huyện của 17 hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. UBND các xã - thị trấn được Huyện trang bị máy tính để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, hiện được vận hành khá tốt và đang xây dựng quy trình áp dụng 20 đầu việc theo Kế hoạch số 1659/KH-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân Huyện. Qua thực hành dân chủ, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, của cán bộ, công chức được nâng lên; những việc cán bộ, công chức phải được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra, các mối quan hệ cơ quan đối với dân, với cơ quan, với tổ chức, với cấp trên, cấp dưới được thực thi một cách nghiêm túc; việc công khai về chi phí quản lý hành chính, mua sắm trang thiết bị, thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

 

        Trong quan hệ với công dân, UBND Huyện duy trì tốt công tác tiếp công dân, đối thoại để giải quyết khiếu nại, tố cáo vào thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần và chỉ đạo từng phòng, ban chuyên môn thuộc Huyện thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân. Định kỳ hàng quý tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân ở các xã - thị trấn, Từ năm 2011 đến nay, Ủy ban nhân Huyện đã tổ chức 16 cuộc thoại với nhân dân tại các xã, thị trấn, nội dung xoay quanh các vấn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng, về bồi thường và tái định cư, các chính sách an sinh xã hội. Qua đối thoại đã kịp thời giải quyết những kiến nghị, những vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao của nhân dân.  

 

        Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành được Huyện quan tâm thực hiện, nhiều chương trình, kế hoạch được triển khai hàng năm, nội dung phù hợp với quy định và thực tế của địa phương. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã có sự tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác tuyên truyền pháp luật và cải cách hành chính được tăng cường bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức và nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Huyện. Công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính được Huyện quan tâm thực hiện, thường xuyên lập đoàn kiểm tra công tác rà soát và công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan thuộc Huyện. Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị thực hiện việc rà soát và công khai thủ tục hành chính đúng theo quy định, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân tra cứu, thực hiện và tính đến thời điểm hiện nay chưa phát hiện trường hợp đặt thêm quy định gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Quy trình, thủ tục hành chính đang áp dụng trên địa bàn Huyện được niêm yết, công khai đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Huyện và tại trụ sở UBND các xã - thị trấn. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ cao, tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng lên theo từng năm. Việc thực hiện mô hình Bí thư đồng thời Chủ tịch đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, điều hành, hiệu quả của Cấp ủy Đảng và chính quyền; đảm bảo được sự lãnh đạo, điều hành tập trung thống nhất, nâng cao được tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành có hiệu quả các mối quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện; ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có chuyển biến tốt. Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm; việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đúng theo quy định trên nguyên tắc công khai, phù hợp về chuyên môn nghiệp vụ, về yêu cầu công việc đã đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu đạt hiệu quả, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin giúp lãnh đạo UBND Huyện chỉ đạo, điều hành công việc được nhanh chóng, kịp thời và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Trang thông tin của Huyện được cập nhật thường xuyên, hạ tầng mạng được xuyên suốt từ huyện đến xã, thị trấn. Theo khảo sát của Phòng Nội vụ, hiện tại trên 80% cán bộ, công chức được cấp địa chỉ mail và hơn 80% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng. Bên cạnh đó Phòng Quản lý đô thị và Phòng Nội vụ đã sử dụng phần mềm dùng chung Dropbox trong trao đổi công việc. Ngoài ra, huyện Nhà Bè đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ở 17 chức năng hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO với 56 quy trình, các quy trình được thiết lập trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến từng lĩnh vực và được công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cũng như trên website của Huyện đã tạo thuận lợi cho thủ trưởng đơn vị giám sát cán bộ, công chức trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, công dân.

NN (Đài TT)


Số lượt người xem: 912    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

 • Tình quân - dân 2019 - Nao vét rạch PX • Quốc tế thiếu nhi 2019

 • Trao tặng sách giáo khoa và xe đạp • Tóc đẹp vui hè - 2019 • Nạo vét rạch Phú XuânTìm kiếm