• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
7
5
6
0
3
1
Tin tức sự kiện 02 Tháng Mười Một 2018 8:30:00 SA

Huyện ủy Nhà Bè tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2018

Huyện ủy Nhà Bè vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2018 vào sáng 25/10/2018.

Theo đó, đối tượng kiểm điểm đối với tập thể là: Các cấp ủy, tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị từ Huyện đến cơ sở, cụ thể gồm: Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy, Chi ủy cơ sở, Đảng ủy Đảng bộ bộ phận, Chi ủy trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Đảng bộ bộ phận, Thường trực HĐND, Thường trực UBND Huyện và các xã - thị trấn, Ban Thường trực UB MTTQ Huyện và các xã - thị trấn, Ban Thường vụ các đoàn thể Huyện và Ban chấp hành cấp cơ sở, tập thể lãnh đạo các Ban Huyện ủy, UB Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện, tập thể lãnh đạo các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Huyện (kể cả các trường mầm non, tiểu học, THCS), Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Huyện. Đối với cá nhân là: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và cơ sở (kể cả cán bộ quy hoạch các chức danh do Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, đảng viên trong toàn Đảng bộ Huyện (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt).
 
Nội dung kiểm điểm đối với tập thể về: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của cấp trên; Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thầm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm gắn với việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo Hướng dẫn số 05-HD/HU ngày 26/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy; kết quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 30/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí của địa phương, cơ quan, đơn vị; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc của địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua, khen thưởng; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.
 
 Đối với cá nhân là đảng viên thực hiện đánh giá kiểm điểm về: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ởcác kỳ kiểm điểm trước. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài những nội dung kiểm điểm trên còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung: kiểm điểm dựa trên các tiêu chí đánh giá về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nêu tại mục 2 phần II, Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kết quả về lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng; ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; những mặt nổi trội, mang tính đột phá, có kết quả cụ thể; những nhiệm vụ do cấp trên, tổ chức đảng có thẩm quyền giao, trong đó có phần đóng góp trực tiếp của cá nhân; tinh thần đổi mới, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin; kết quả thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, nghỉ việc kiểm điểm về: tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ý thức tổ chức kỷ luật. Đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.
 
Về đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo từng loại hình tổ chức, cơ sở Đảng, Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận thực hiện đánh giá về việc: thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ, Chi bộ; lãnh đạo xây dựng chính quyền (cơ quan, đơn vị), Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đặc biệt không xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với các tổ chức Đảng vi phạm một trong những điểm sau: Không xây dựng và không thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, Chi bộ; Không xây dựng hoặc có xây dựng nhưng thực hiện không nghiêm túc Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW, Hướng dẫn nêu gương của Ban Thường vụ Thành ủy đối với cán bộ chủ chốt các cấp; Không xây dựng và không thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên, nơi có nguồn nhưng không kết nạp được đảng viên; có đảng viên trong Chi bộ, Đảng bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và tại Đề án số 02-ĐA/TU nhưng không phát hiện và xử lý kịp thời; kết nạp đảng viên hàng năm dưới 30% tỷ lệ quần chúng ưu tú là cảm tình đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị; đối với Chi bộ ấp, khu phố không được ghi nhận hoặc công nhận ấp, khu phố văn hóa; các Chi bộ, Đảng bộ chưa hoàn thành 100% chỉ tiêu tạo nguồn và kết nạp đảng viên; đối với Đảng bộ, có từ 1/3 Chi bộ trực thuộc trở lên không bảo đảm nề nếp, nội dung sinh hoạt Chi bộ theo khoản 2, điều 24, Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; đối với Đảng bộ xã - thị trấn: các Chi bộ ấp - khu phố không có kết nạp được đảng viên ở địa bàn dân cư, không kết nạp đảng viên là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, đảng viên trong giai cấp nông dân có tạo nguồn và kết nạp đảng viên; đối với sinh hoạt chuyên đề, không đảm bảo theo quy định Đảng bộ sinh hoạt 6 tháng 1 lần, Chi bộ cơ sở (Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở) sinh hoạt chuyên đề mỗi quý/lần, trong số các buổi sinh hoạt chuyên đề trong năm, Đảng bộ cơ sở và Chi bộ phải có ít nhất 1 kỳ sinh hoạt chuyên đề trong năm, Đảng bộ cơ sở và các Chi bộ phải có ít nhất 1 kỳ sinh hoạt chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị hoặc về chuyên đề xây dựng Đảng.
 
Năm nay, tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân đều theo 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt sẽ không xét và xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu không chấp hành nghiêm túc học Nghị quyết và quy chế hội họp của Huyện ủy và UBND Huyện.

NN


Số lượt người xem: 974    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

Tìm kiếm