SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
4
8
4
5
3
3
Hoạt động 23 Tháng Mười Một 2021 3:20:00 CH

Huyện ủy Nhà Bè triển khai kế hoạch tổ chức kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021

Huyện ủy Nhà Bè vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021.

 

Theo đó, đối tượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình gồm: Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy; Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Đảng ủy bộ phận, Chi ủy Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Chi bộ bộ phận; tập thể lãnh đạo các ban Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện. Cá nhân là đảng viên trong toàn Đảng bộ Huyện, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và cơ sở.
Nội dung kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo, quản lý gồm: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận của cấp trên; Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị; Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có); Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương, cơ quan, đơn vị; Thực hiện các kết luận sau giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với tổ chức đảng và đảng viên; Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí của địa phương, cơ quan, đơn vị; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị. Riêng đối với Chi ủy, Đảng ủy kiểm điểm thêm công tác quản lý và phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng; Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước. Nếu trong năm có kết luận thanh tra, kiểm tra, bị kiểm điểm, phê bình, xử lý kỷ luật thì phải kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung kết luận hoặc khắc phục khuyết điểm, vi phạm; Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có); Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai.
 
Đối với đảng viên thì thực hiện kiểm điểm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; về thực hiện các chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đầu hàng năm; việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước hoặc bị phê bình, kiểm điểm; xử lý kỷ luật trong năm; những vấn đề được gợi ý kiểm điểm. Riêng đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài những nội dung kiểm điểm trên thì còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung về: Kết quả về lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý, thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Trách nhiệm của cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của tập thể lãnh đạo, quản lý mà mình là thành viên và ở lĩnh vực, địa phương tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.
Về thời gian tiến độ thực hiện, từ ngày 11/12/2021 đến ngày 13/12/2021, các cơ quan, đơn vị hoàn thành hồ sơ đề nghị thẩm định gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021, các Tổ công tác Huyện ủy tiến hành thẩm định kết quả kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ sở.
Ngọc Như

Số lượt người xem: 19    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm