SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
2
4
8
1
2
Công tác tư tưởng 13 Tháng Sáu 2011 3:50:00 CH

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quán triệt Nghị quyết và sinh hoạt tư tưởng trong các tổ chức cơ sở đảng

Công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, sinh hoạt tư tưởng là một khâu quan trọng, có tính “mở đường” trong hoạt động của Đảng để nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân; tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

 

Trong thời gian qua, cách thức tổ chức học tập, quán triệt, sinh hoạt tư tưởng ở Huyện đã thành nền nếp, từng bước đi vào chiều sâu và ngày càng đạt hiệu quả cao. Thông qua các đợt học tập, quán triệt, sinh hoạt tư tưởng làm cho đại bộ phận cán bộ, đảng viên được nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là về chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã có sự chuyển biến tích cực, quan tâm dành thời gian thích hợp cho công tác sinh hoạt tư tưởng, chú trọng đổi mới cách truyền đạt, phổ biến như: Chọn trọng tâm, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phân công đảng viên giới thiệu các bài viết trên Sổ tay Xây dựng Đảng, Tạp chí Tuyên giáo, Thông tin tuyên truyền… đa số đảng viên, cán bộ, công chức đã trưởng thành về nhiều mặt; từ đó xác định mục tiêu, động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, làm cho Nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.
Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được củng cố, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, từng bước phát huy được vai trò trực tiếp giới thiệu chỉ thị, nghị quyết của đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ. Trong sinh hoạt tư tưởng, bước đầu đã có giải pháp phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong việc tự sưu tầm, biên soạn đề dẫn để sinh hoạt trong chi bộ.
Tài liệu thông tin tuyên truyền, văn bản chỉ thị, nghị quyết được trang bị kịp thời, thường xuyên hướng dẫn nội dung sinh hoạt tư tưởng từ các tạp chí lý luận của Đảng như: Tạp chí Xây dựng Đảng, Thông tin nội bộ, Tạp chí Tuyên giáo trung ương, Thông tin tham khảo… cho các chi bộ, Đảng bộ; đồng thời đảm bảo định hướng thông tin thời sự hàng quý cho cán bộ chủ chốt; trao đổi thông tin và dư luận xã hội hàng tháng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tăng cường các tin, bài trên Bản tin và Đài truyền thanh của Huyện, trạm truyền thanh của các xã, thị trấn.
Tuy nhiên trong thời gian qua cũng còn mốt số mặt hạn chế cần tiếp tục quan tâm như: Việc triển khai học tập quán triệt nghị quyết của Đảng, sinh họat tư tưởng ở một số cơ sở Đảng chất lượng chưa cao; thậm chí còn có nơi thiếu quan tâm tổ chức sinh hoạt tư tưởng. Đối với các lớp triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, càng xuống cấp dưới thì thời gian càng rút ngắn dẫn đến những thông tin cung cấp cho người nghe rất hạn chế, không có điều kiện đi sâu, nhấn mạnh những vấn đề cốt lõi liên quan đến thực tiễn địa phương. Việc tổ chức thảo luận, trao đổi nội dung chỉ thị, nghị quyết được bố trí ít thời gian, thiếu sự dẫn dắt trao đổi, thảo luận, tranh luận, người dự chưa tích cực đóng góp, vì thế nội dung thảo luận, trao đổi còn hạn chế. Nhiều chương trình, kế hoạch của cấp ủy cơ sở thực hiện nghị quyết của Đảng chưa sát thực tế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nắm vững tinh thần các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nên chưa tạo đuợc sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.  Một số cơ sở Đảng chưa quan tâm tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe thông tin thời sự định kỳ, sinh hoạt tư tưởng chủ yếu vẫn là thông tin các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Các tin, bài trên Bản tin và Đài truyền thanh, nhất là ở cấp xã chưa nhiều, chưa phong phú. Một số cấp ủy chưa coi trọng công tác lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chưa tập trung cao cho việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Một bộ phận cấp ủy viên và đảng viên thiếu gương mẫu, chưa coi trọng và tham dự đầy đủ các lớp quán triệt học tập, nghiên cứu các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Phần nhiều các đồng chí có nhiệm vụ triển khai, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng chưa dành nhiều thời gian cho nghiên cứu, mở rộng, liên hệ thực tiễn mà chủ yếu dựa vào đề cương chung, nên tính hấp dẫn, khả năng thu hút người nghe chưa cao và vẫn còn một vài đồng chí năng lực triển khai, quán triệt chỉ thị, Nghị quyết của Đảng còn hạn chế.
             Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác triển khai, quán triệt nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và sinh hoạt tư tưởng của các tổ chức cơ sở Đảng, xin đề xuất một số giải pháp sau:
            Về triển khai, quán triệt Nghị quyết, cần coi trọng việc xây dựng đề cương giới thiệu nghị quyết;biên soạn và cung cấp đề cương giới thiệu, thông tin một cách hệ thống, đảm bảo thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên đối với những vấn đề cốt lõi, trọng tâm đặt ra trong từng chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó quan tâm việc khái quát những vấn đề chung thuộc phạm vi cả nước, thành phố; liên hệ, bám thật sát với thực tiễn và tình hình, địa phương, đơn vị. Đây cũng là cơ sở rất quan trọng để đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết sát hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị.Quan tâm quán triệt theo hướng đề cập thẳng vào những vấn đề cốt lõi,cơ bản, tập trung vào những vấn đề mới của Nghị quyết, trong đó cần bổ sung tư liệu có tính thời sự và thông tin tư liệu về tình hình địa phương, cơ sở, cơ quan đơn vị gắn với Nghị quyết. Các lớp, hội nghị quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, tránh cắt bớt thời gian hoặc tổ chức lồng ghép với các nội dung khác. Cần dành thời gian thỏa đáng cho phần thảo luận, nêu và giải đáp thắc mắc, trao đổi thống nhất các giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong giới thiệu nghị quyết, tạo hiệu ứng nghe - nhìn trực quan, làm tăng tính hấp dẫn cho người nghe, giúp người nghe tiếp thu tốt hơn và có điều kiện ghi chép những nội dung cơ bản, cần thiết mà báo cáo viên nhấn mạnh, phân tích, liên hệ. Đề cao vai trò trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vịtrong quán triệt chỉ thị, nghị quyết. Đồng chí bí thư các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chính là người trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên và tổ chức nâng cao chất lượng thảo luận tại đơn vị, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Do vậy phải tạo điều kiện cho bí thư các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được nghiên cứu, học tập, tiếp thu Chỉ thị, Nghị quyết một cách tốt nhất.
            Bên cạnh đ,ó cần quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng họat động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Báo cáo viên, tuyên truyền viên được tham dự đầy đủ các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên định kỳ để kịp thời cập nhật, nắm bắt thông tin. Duy trì chế độ giao ban định kỳ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, dành thời gian cho báo cáo viên, tuyên truyền viên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm. Hàng năm, có kế họach tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để nâng cao hiệu quả hoạt động.  Mỗi đợt học nghị quyết, các cấp ủy cần tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên có tài liệu nghiên cứu, được trao đổi, thảo luận và viết thu hoạch.
Về sinh họat tư tưởng, trong sinh hoạt chi bộ phải dành thời gian hợp lý cho công tác sinh hoạt tư tưởng, có phân công đảng viên chuẩn bị nội dung trên cơ sở các tài liệu do Ban Tuyên giáo cung cấp và các tài liệu khác tự khai thác, sưu tầm từ nguồn chính thức, có định hướng tư tưởng, trao đổi, tranh luận; đồng thời thực hiện ghi chép, lưu trữ đầy đủ trong sổ họp chi bộ. Định hướng thông tin kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước, thành phố và đơn vị nói riêng; tình hình chính trị, thời sự trong nước và quốc tế đến đảng viên, cán bộ, công chức mỗi quý l lần. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên để có hướng lãnh đạo; tích cực phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các dư luận phản động, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.
Tiếp tục tổ chức “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức. Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức có đăng ký nội dung làm theo Bác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động. Các chi bộ định kỳ tổ chức sinh họat chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mỗi quý 01 lần, đối với đảng bộ 6 tháng/lần. Kết hợp kể mẩu chuyện về Bác với mẩu chuyện về tấm gương làm theo Bác trong các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.
 
                                                                                          Nguyễn Văn Hà

Số lượt người xem: 21274    
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm