SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
2
4
4
7
7
Công tác tư tưởng 27 Tháng Tám 2019 3:55:00 CH

Huyện ủy Nhà Bè tổ chức hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII

Sáng 27/8/2019, tại hội trường Huyện, Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho gần 300 đ/c là Thường trực HĐND, Thường trực UBND Huyện, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Huyện, Trưởng Phó các ban Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên UB MTTQ Huyện, thành viên Tổ dư luận xã hội Huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện, Trưởng, Phó các phòng, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện và Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đ/c Lê Công Đồng - Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" được ban hành ngày 22/10/2018. Theo đó, Nghị quyết tập trung vào các nội dung quan trọng như: tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới…

Cùng với quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên thông tin tình hình thời sự quý III/2019. Đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến tình hình biển đông.

Thùy Linh

 


Số lượt người xem: 232    
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm