SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
5
0
8
6
8
Công tác tư tưởng 22 Tháng Năm 2020 3:15:00 CH

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN PHỐI HỢP KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN MỚI
Sáng 21/5/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện đã phối hợp với các Ban Đảng Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và Đảng viên mới, khóa 1/2020 cho 233 học viên. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng được tổ chức từ ngày 26/5 đến ngày 9/6/2020 với 139 quần chúng ưu tú. Chương trình học gồm các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng. Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I/2020 được tổ chức từ ngày 25/5 đến ngày 18/6/2020, với 94 học viên. Chương trình học gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Xây dựng Đảng về đạo đức; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai giảng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện Nguyễn Thị Hồng Dung đề nghị học viên chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của lớp học, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại khóa học, các học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia đóng góp xây dựng Đảng tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Nhi Nguyễn

Số lượt người xem: 222    
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm